Thema 1: Asociaal gedrag


Inleiding

Het eerste thema dat besproken wordt door de PBR is het thema asociaal gedrag. De centrale vraag is hier: “Hoe kunnen we het leven in Sint-Gillis aangenamer maken?”

Het thema van asociaal gedrag is een heel breed en complex thema. Daarom hebben alle leden van de PBR een document gekregen met uitleg en context rond het thema.

Het document is samengesteld door Kelly Vossen, public relations consultant, assistente en onderzoekster bij het onderzoekscentrum Engage van de Université Saint-Louis – Bruxelles (USLB). Zij heeft verschillende centrale actoren geïnterviewd op het domein van asociaal gedrag, zowel uit de administratie als uit de politiek.

Dit document dient als basis voor de gesprekken van de PBR. Verschillende sprekers zullen tijdens de vergaderingen aan het woord komen om de gesprekken verder te voeden.

U kan het document hier vinden.

Vergadering 1: Asociaal gedrag goed begrijpen

De PBR-leden kwamen op zaterdag 12 december 2020 digitaal bijeen voor de eerste vergadering over het thema “Asociaal gedrag”. Het doel van de vergadering was om het thema vanuit verschillende invalshoeken te ontdekken, het thema goed te begrijpen, ervaringen te delen en na te denken over eerste ideeën om het leven in Sint-Gillis aangenamer te maken.

De ochtend stond in het teken van uitwisselingen met drie sleutelfiguren uit de gemeentelijke administratie. Zij namen allen de tijd om een korte presentatie te geven en vervolgens in interactie te gaan met de leden:

 • Marie Cardon: Assistent Preventiemedewerker, die een inleiding gaf over de verschillende soorten van onbekwaamheden, het begrip van het concept en de Preventiedienst presenteerde.
 • Pascal Bauwens, inspecteur van de politie, gaf een algemeen overzicht van de verschillende vormen van asociaal gedrag in Sint-Gillis en wat er wordt gedaan om deze te bestrijden.
 • Pascale Felix, verantwoordelijke voor openbare netheid, gaf een uiteenzetting over netheid in Sint-Gillis.

De ochtend werd afgesloten met een eerste uitwisseling tussen de deelnemers over hun visie op “een Sint-Gillis zonder enige vorm van asociaal gedrag”.

Na de middag namen nog eens twee personen uit de administratie het woord :

 • Alejandra Gonzalez Hajdu, Sanctionerend ambtenaar
 • Pauline Noizet, Bemiddelaar gemeentelijke administratieve sancties

Zij gaven een korte presentatie over hun job en hoe zij dagelijks de strijd aanbinden tegen asociaal gedrag in de gemeente.

De rest van de middag was gewijd aan het identificeren van wat goed gedaan wordt, wat beter gedaan zou moeten worden en het brainstormen over eerste ideeën.

De PBR-leden hebben konden ook vragen om tijdens de volgende vergadering een aantal andere sprekers te horen over het thema en dat deden ze ook! Onder meer over het onderwerp van seksuele intimidatie op straat, de sociologische redenen achter asociaal gedrag en hoe men deze problematieken ergens anders aanpakt. De organisatoren zullen er alles aan doen om de juiste mensen te kunnen uitnodigen voor de volgende bijeenkomst.

De volgende PBR-bijeenkomst is gepland voor 23 januari 2021 en heeft als doel om ideeën en voorstellen te formuleren voor de strijd tegen asociaal gedrag en die ideeën en voorstellen te prioriteren.

Vergadering 2: brainstorm van ideeën

De debatten over het thema “asociaal gedrag” worden ook in 2021 voortgezet! Op 23 januari kwam de PBR bijeen voor de tweede vergadering rond het thema. Het doel van deze bijeenkomst was na te gaan wat er nodig is om de uitdagingen van asociaal gedrag aan te pakken.

De bijeenkomst begon met een presentatie van Victoria De Buck, coördinator en gemeenschapsmanager bij Touche Pas À Ma Pote. Deze interventie was op vraag van de leden, die tijdens de eerste vergadering de vraag hadden geuit om de stem van een feministische vereniging te horen.

Tijdens de eerste bijeenkomst op 12 december stelde Pascale Felix, de verantwoordelijke van de dienst openbare netheid, aan iedereen die dat wou voor om de schoonmaakdienst te bezoeken en hun werk te volgen. Een van de leden bracht dit bezoek en gaf feedback aan de andere leden.

Na deze twee presentaties, werden de burgers in subgroepen gestuurd met een facilitator. Gedurende 45 minuten stonden creativiteit en divergentie centraal: de leden deelden alle ideeën die volgens hen een antwoord konden bieden op de overlast die gepaard gaat met onenigheid.

Tijdens een tweede fase veranderden de leden van groep en kwamen zij in een nieuwe subgroep terecht. Tijdens een tweede periode van 45 minuten verbeterden en verbeterden de deelnemers de reeds voorgestelde ideeën. Vervolgens konden zij hun voorkeuren ten aanzien van de voorgestelde ideeën kenbaar maken.

Tijdens de lunchpauze heeft Particitiz alle favoriete ideeën uit de vijf subgroepen verzameld. Na de pauze werd een lijst van ongeveer 40 ideeën gepresenteerd. Na de middag konden leden in de plenaire nog suggesties doen om ideeën toe te voegen. Er werden zo nog eens vijf ideeën toegevoegd. Vervolgens konden alle deelnemers aangeven welke ideeën voor hen prioritair waren en ze verder wilden uitwerken om te delen met het gemeentebestuur.

Uit de vergadering is een lijst van vijf prioritaire ideeën naar voren gekomen:

 • Neem initiatieven om uw buren te leren kennen;
 • Openbare toiletten in de buurt van feestlocaties en drukbezochte plaatsen. En niet alleen urinoirs;
 • Meer globaal nadenken over de organisatie van de openbare ruimte (insluiting, intimidatie…);
 • Meer openbare vuilnisbakken die het mogelijk maken te sorteren;
 • Plekken voor dialoog zonder oordeel/gemeenschapscentra.

Vergadering 3: uitwerken van de aanbevelingen

De bijeenkomst van 6 februari was de laatste over het thema asociaal gedrag. De bedoeling was de aanbevelingen over dit onderwerp te verfijnen, om ze voor te leggen aan het gemeentebestuur en de gemeenteraad.

Besloten werd om drie leden van het college uit te nodigen, aan wie de vijf voorstellen werden voorgelegd. De heer Charles Picqué, burgemeester van Sint-Gillis, mevrouw Catherine Morenville, schepen bevoegd voor openbare ruimte, stedenbouw, gelijke kansen en vrouwenrechten, mobiliteit en parkeren, en de heer Jean Spinette, schepen van onderwijs, sociale promotie, preventie, financiën, OCMW-toezicht, erediensten en niet-confessionele levensbeschouwingen en juridische zaken.

De voormiddag begon met een interventie van deze drie politiek verantwoordelijken. Hen werd gevraagd te reageren op de voorstellen en op de volgende drie vragen:

 • Begrijpt u het idee en de behoefte achter elk voorstel?
 • Zijn deze voorstellen reeds binnen de gemeente besproken?
 • Welke denkpistes hebt u in gedachte om aan de behoeften achter deze voorstellen tegemoet te komen?

Via deze interventies kregen we een beter inzicht in de politieke realiteit achter de door de panelleden geformuleerde voorstellen.

Tijdens deze dag hebben de PBR-leden vijf problematieken behandeld. Om elk van deze aspecten voldoende aan bod te laten komen, werden de PBR-leden op basis van hun voorkeuren in verschillende subgroepen ingedeeld. De vragen die aan bod kwamen en die elk op een andere behoefte van de leden inspeelde, waren:

 1. Welke initiatieven moeten we nemen om de buren beter te leren kennen?
 2. Hoe kan het gebrek aan openbare toiletten op een inclusieve manier worden aangepakt?
 3. Hoe kan de inrichting van de openbare ruimte worden verbeterd om intimidatie op straat tegen te gaan, inclusie te bevorderen, enz.
 4. Hoe kan de dienstverlening op vlak van openbare vuilnisbakken worden verbeterd?
 5. Hoe kunnen ruimten worden gecreëerd voor een dialoog zonder vooroordelen, voor gezellig samenzijn?

Elk van deze vragen werd in twee fasen behandeld om de achterliggende problemen of de context en de behoeften vast te stellen. Tussen de twee workshops door konden de leden van elke groep hun vorderingen aan andere PBR-leden voorstellen, die er vervolgens commentaar op mochten geven. Op die manier kreeg iedereen de kans zich uit te spreken over wat hij of zij wilde. Deze fase was bijzonder constructief.

Aan het eind van de dag gaf één persoon uit elke groep aan alle deelnemers/-neemsters, toelichting bij de resultaten die hij of zij en de collega’s hadden bereikt.

Het resultaat: 5 aanbevelingen van de burgers

De leden van de PBR hebben hun aanbevelingen in het kader van het thema “asociaal gedrag” gepresenteerd voor de gemeenteraad van 25 februari.

Na de presentaties werd een debat georganiseerd waarbij gemeenteraadsleden konden reageren en vragen stellen over de aanbevelingen.

U kan de aanbevelingen hier terug vinden.