Vertrouwelijkheidsbeleid

De gemeente Sint-Gillis wil een permanente burgerraad oprichten (hierna “PBR” genoemd). De PBR wil uitgroeien tot een permanent participatief overlegplatform dat bestaat uit uitgelote inwoners van Sint-Gillis.

Op basis van vrijwillige inwoners die uit een eerste steekproef van 3.000 personen zijn uitgeloot, zal de verwerker van de gegevens een gestratificeerde loting uitvoeren op basis van de door de gemeenteraad vastgelegde criteria.

In dit verband heeft de gebruiker van deze website recht op naleving van zijn of haar privacy en bescherming van zijn of haar persoonsgegevens. Hij wordt beschermd door de verordening 2016/679/EU van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (hierna “AVGB”);

Op basis van deze AVGB heeft de gebruiker het recht om duidelijke, volledige en makkelijk te begrijpen informatie te ontvangen over de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens.

Doel van de verwerking en rechtsgrondslag

De gemeente Sint-Gillis, vertegenwoordigd door haar College van Burgemeester en Schepenen, is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die zij verwerkt in het kader van de uitvoering van een opdracht van algemeen belang en het beheer van het PBR.

In het kader van overheidsopdracht nr. 2019/005 heeft de gemeente Sint-Gillis besloten om de samenstelling en de werking van de CCP toe te vertrouwen aan de BVBA Inventio Group.

Inventio Group voert derhalve de verwerkingen van persoonsgegevens uit ten behoeve van de verantwoordelijke voor de verwerking.

De persoonsgegevens zullen in geen geval worden verwerkt voor commerciële of politieke doeleinden.

Cookies

Deze website maakt geen gebruik van cookies.

Analytics

Er worden geen verkeersgegevens of andere statistieken over bezoeken aan en acties op deze site verzameld.

Bewaartermijn

De bewaringstermijn van de persoonsgegevens wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke en reglementaire termijnen ter zake en de bepalingen betreffende de archieven van het Koninkrijk.

In het kader van correspondentie, met name elektronische correspondentie, met de functionaris voor gegevensbescherming van de gemeente Sint-Gillis of op het adres ccp1060@particitiz.org, bedraagt de bewaringstermijn van de persoonsgegevens 5 jaar. Indien de gegevens in het kader van een gerechtelijke procedure langer moeten worden bewaard, worden zij bewaard gedurende de periode die voor deze procedure nodig is.

Veiligheid

Inventio Group garandeert als onderaannemer de veiligheid (integriteit en vertrouwelijkheid) van de persoonlijke gegevens van de gebruiker. Het is beschermd tegen onder meer ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies en ongeoorloofde wijzigingen.

Recht op toegang, rectificatie, verzet en schrapping

Overeenkomstig artikel 12 van de RGPD heeft de gebruiker onder bepaalde voorwaarden recht op toegang tot, rectificatie van, verzet tegen en wissing van zijn persoonsgegevens. Deze rechten kunnen echter worden geweigerd wanneer de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen.

Contact – Klachten

Voor meer informatie kan de gebruiker contact opnemen met Inventio Group op volgend adres:

Inventio Group SRL
Aalststraat 7-11
1000 Brussel
info@inventio.group

Indien de gebruiker van mening is dat de verwerker of de verwerkingverantwoordelijke zijn of haar persoonsgegevens niet in overeenstemming met de geldende regelgeving heeft verwerkt, heeft hij of zij het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit en/of een rechterlijk beroep in te stellen.

Klacht indienen kan bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Persstraat 35
1000 Brussel
contact@apd-gba.be