Wettelijke vermeldingen

Deze website van de permanente burgerraad van de gemeente Sint-Gillis, www.ccp1060.be, hierna “de site” genoemd, heeft enkel tot doel om enerzijds de uitgelote inwoners in staat te stellen het formulier in te vullen om deel te nemen aan de tweede loting voor de samenstelling van de PBR en anderzijds om de bevolking van de gemeente Sint-Gillis en elke andere persoon te informeren over het nieuws, de werkzaamheden en de resoluties van de permanente burgerraad.

Door gebruik te maken van deze website stemt de gebruiker in met de volgende algemene gebruiksvoorwaarden.

Algemene informatie over de website

Alles wat met deze website te maken heeft, zoals hosting, technisch onderhoud, bijwerken, updates… gebeurt door de BVBA Inventio Group.

De verantwoordelijke uitgever van de website is de gemeente Sint-Gillis, vertegenwoordigd door haar college van Burgemeester en Schepenen, gevestigd Van Meenenplein 39, te 1060 Sint-Gillis (e-mail : contact.1060@stgilles.brussels, telefoonnummer: 02/536.02.11).

Inventio Group hecht veel belang aan de juistheid van de gegevens op haar website. Zij verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat de op de website ter beschikking gestelde informatie volledig, juist en actueel is. Indien de gebruiker echter onjuiste of foutieve informatie op de website aantreft of indien hij andere opmerkingen wenst te maken, dan kan hij Inventio Group hiervan op de hoogte brengen (02/880 58 28 info@inventio.group). Desgevallend zal het nodige worden gedaan om die informatie zo snel mogelijk te corrigeren.

De informatie die op de website beschikbaar is, kan op geen enkele wijze worden beschouwd als juridisch, professioneel of persoonlijk advies.

Gebruik van de website

Inventio Group kan niet garanderen dat er zich bij het gebruik van de website geen technische problemen voordoen. Mocht er zich een technisch probleem voordoen, dan kan de gebruiker contact opnemen met Inventio Group (02/880 58 28 info@inventio.group).

Inventio Group kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele gevolgen van een onderbreking van de website. Zij behoudt zich ook het recht voor om de werking van de website op eigen initiatief en zonder daarover verantwoording te moeten afleggen, te onderbreken Zelfs in dit geval kan Inventio Group niet aansprakelijk worden gesteld voor de mogelijke gevolgen van deze vrijwillige onderbreking.

Inventio Group doet er evenwel alles aan om de website te beveiligen met de middelen die haar ter beschikking staan, met name om de ongemakken te beperken die het gevolg kunnen zijn van een technische fout.

Ook al is de beveiliging van de website voor Inventio Group een prioriteit, toch kan deze laatste eventuele kwaadwillige handelingen of ongeoorloofde tussenkomst van derden niet volledig uitsluiten.

Daarnaast kan de website links bevatten naar andere websites, waaronder websites van officiële autoriteiten, instanties en organisaties. Inventio Group is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze andere websites, noch voor de inhoud voorgesteld door andere websites, sociale netwerken of platforms die met deze eerste websites verbonden zijn.

Bovendien kan Inventio Group niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik van de website of van de informatie die daarop ter beschikking wordt gesteld. De gebruiker blijft persoonlijk aansprakelijk voor eventuele schade aan zijn computersysteem en/of enig verlies als gevolg van het downloaden van informatie van de website.

Inventio Group behoudt zich het recht voor om de informatie, het ontwerp en de diensten van de website te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving en zonder dat zij daarvoor aansprakelijk kan worden gesteld.

Verwerking van persoonsgegevens

De geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens vanaf de website is in overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en met de verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens.

De gemeente Sint-Gillis blijft verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. Inventio Group treedt op namens de gemeente Sint-Gillis in het kader van het beheer van de persoonsgegevens. Zowel de gemeenteraad van Sint-Gillis als Inventio Group verbinden er zich toe, overeenkomstig hun privacybeleid, de verwerking van persoonsgegevens van de gebruiker van de website te respecteren.

Cookies

Deze website maakt geen gebruik van cookies.

Analytics

Er worden geen verkeersgegevens of andere statistieken over bezoeken aan en acties op deze site verzameld.

Intellectuele eigendom

Tenzij anders vermeld is alle op deze website voor de gebruiker beschikbaar gestelde informatie, vrij van rechten. Deze informatie mag dus gratis worden gebruikt, op voorwaarde dat de bron wordt vermeld en dat het gebruik ervan persoonlijk is.

Voor de reproductie, de verspreiding, de verkoop, de vertaling, de transformatie, het gebruik of elke andere interventie voor commerciële of openbare doeleinden van door intellectuele eigendomsrechten beschermde informatie op deze website is de toestemming van de gemeente Sint-Gillis en van elke andere mogelijke houder van intellectuele eigendomsrechten vereist. In geval van aanvaarding moet de gebruiker het recht op reproductie, verspreiding, verkoop, vertaling, transformatie, gebruik of elke andere interventie door de gemeente Sint-Gillis, vermelden.

Voor het gebruik en de reproductie van multimedia-informatie (beelden, foto’s, video’s, hologrammen, …) is steeds voorafgaande toestemming vereist, zonder uitzondering.

De gemeente Sint-Gillis behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten op de website voor, zonder uitzondering. Er wordt op gewezen dat bepaalde computertoepassingen en grafische elementen met betrekking tot de website het werk van derden kunnen zijn, en dus door het auteursrecht worden beschermd.

De gemeente Sint-Gillis verbindt zich ertoe Boek XI van het Wetboek van economisch recht inzake intellectuele eigendom en bedrijfsgeheimen na te leven, evenals alle andere wetgeving van de Europese Unie en/of internationale verdragen die België binden op het gebied van de intellectuele eigendom. De gemeente Sint-Gillis kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor een eventuele inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten gepleegd door de gebruiker van de website.

Behoudens uitzonderingen mogen de op deze website verstrekte gegevens, niet in een databank worden geregistreerd.

Recht op afbeelding

Eenieder heeft een recht op zijn of haar afbeelding en op het gebruik dat ervan wordt gemaakt. De toestemming van de betrokkene is nodig voor de exploitatie van zijn of haar afbeelding. Deze toestemming wordt impliciet verondersteld voor publieke personen, tijdens de uitoefening van hun publieke functie, alsook voor personen die tijdelijk in het publieke leven zijn getreden in het kader van actualiteitsgerelateerde evenementen.

Elke persoon kan zich verzetten tegen het gebruik van zijn of haar afbeelding op de website (verspreiding, reproductie, publicatie…). Daarvoor moet de persoon contact opnemen met Inventio Group (02/880 58 28 info@inventio.group).

Opdat een persoon echter zijn of haar recht op afbeelding kan laten gelden, moet hij of zij kunnen worden geïndividualiseerd. Het recht op afbeelding geldt bijvoorbeeld niet voor een persoon die van achteren of in een menigte wordt gefotografeerd.

Als het om de afbeelding van een minderjarige gaat, is de toestemming van een ouder of wettelijke voogd vereist. Ook als de minderjarige de jaren van onderscheid heeft bereikt, is zijn of haar toestemming nodig. Deze machtigingen moeten specifiek en expliciet verwijzen naar het doel van de verspreiding, publicatie of reproductie.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

De website is in België gevestigd, waardoor het desbetreffende Belgische recht van toepassing is. Bij het gebruik ervan, stemt de gebruiker in met de toepassing van het Belgische recht. In geval van geschil zijn enkel de hoven en rechtbanken van Brussel territoriaal bevoegd.

Allerlei

Ten slotte kan Inventio Group van rechtswege bepalingen van de algemene voorwaarden toevoegen, corrigeren, wijzigen, vervangen of schrappen door middel van een kennisgeving op de website van dergelijke wijzigingen. Door de website te gebruiken, stemt de gebruiker in met deze wijzigingen.

Verantwoordelijke uitgever: De gemeente Sint-Gillis, vertegenwoordigd door haar college van Burgemeester en Schepenen, Van Meenenplein, 39 – 1060 Brussel (e-mail : contact.1060@stgilles.brussels , telefoonnummer: 02/536.02.11)

Laatst bewerkte versie: 22 November 2021